fbpx

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego KIDS DOCTOR

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy prowadzony jest przez Kids Doctor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842804, NIP 1133014668, REGON 386126101,
  kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł.
 2. Niniejszy regulamin określa:
  1) zasady korzystania z Serwisu internetowego,
  2) rodzaje Usług oferowanych w Serwisie internetowym,
  3) warunki składania Zamówień na Usługi Kids Doctor oferowane w Serwisie
  Internetowym,
  4) zasady dokonywania opłat za Usługi,
  5) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zakupu Usług,
  6) zasady dotyczące ochrony danych osobowych
  7) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2 Definicje
Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Cena – cena Usługi brutto, umieszczona obok informacji o Usłudze, wyrażona w złotych
polskich
2) Kids Doctor – Kids Doctor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 2, 03-941
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000842804, NIP 1133014668, REGON 386126101, kapitał zakładowy w
wysokości 100 000,00 zł
3) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (w tym
konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego, w tym w
szczególności dokonująca zakupu Usługi w Serwisie internetowym, na warunkach
określonych w Regulaminie, na własny lub cudzy rachunek
4) Koszyk – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie internetowym, służący do
skompletowania przez Klienta Zamówienia, umożliwiający wyświetlenie wybranych przez
Klienta Usług, jak również podanie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia
5) Pacjent – Klient lub inna osoba uprawniona do skorzystania z Usług zakupionych w
Serwisie Internetowym przez Klienta

2

6) Płatność – czynność polegająca na zapłacie wynagrodzenia należnego Kids Doctor z tytułu
świadczenia Usługi, stanowiąca sumę Cen poszczególnych Usług objętych Zamówieniem,
pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki
7) Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Kids Doctor,
pośredniczący w realizacji płatności przy pomocy dostępnych metod płatności, którym jest
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444,
kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług
płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
8) Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych
użytkowników Serwisu internetowego, Klientów i Pacjentów
9) Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana na adres poczty elektronicznej
podany przez Klienta w Zamówieniu, potwierdzająca możliwość realizacji zamówionej
Usługi
10) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego
11) Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Kids Doctor, dostępna pod
adresem kidsdoctor.pl, umożliwiająca Klientom składanie Zamówień na Usługi
12) Strony – Klient i Kids Doctor
13) Umowa – umowa o świadczenie Usługi zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony
na odległość
14) Usługa – świadczenie zdrowotne oferowane w Serwisie internetowym realizowane przez
Kids Doctor na rzecz Pacjenta na zasadach i w formach określonych w Regulaminie
15) Użytkownik – każda osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu internetowego
16) Zamówienie – oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi w Serwisie internetowym,
które Klient wyraża poprzez umieszczenie Usługi w Koszyku i jego opłacenie

§ 3 Korzystanie z Serwisu internetowego

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany
  zapoznać się z Regulaminem.
 2. Do korzystania z Serwisu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Serwisu
  internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, tablet,
  telefon) z dostępem do sieci Internet i oraz spełniającego minimalne wymagania techniczne
  opisane niżej.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu internetowego to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox
  34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
  pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

3

 1. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, w tym składania
  Zamówień oraz korzystania z Usług, niezbędne jest ponadto posiadanie konta poczty
  elektronicznej (e-mail) oraz telefon.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia
  wymogów technicznych określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca nie gwarantuje
  prawidłowości funkcjonowania Serwisu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny
  wpływ na jakość i możliwość korzystania z Serwisu lub Usług.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz
  wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem,
  dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Kids
  Doctor.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu internetowego lub
  określonych funkcji Serwisu internetowego Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali
  postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez blokadę określonych adresów IP.
 5. Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności
  Serwisu internetowego na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu,
  wymiany sprzętu, naprawy lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy
  Serwisu internetowego. Usługodawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności
  Serwisu internetowego było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej.
  O planowanych przerwach w dostępności Serwisu internetowego Usługodawca powiadomi z
  odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą stosownego komunikatu.

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie Internetowym stanowią zaproszenie do
  zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać Zamówienia na Usługi przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 godziny na
  dobę, z wyłączeniem przerw technicznych, jak również z uwzględnieniem dostępności lekarzy
  świadczących Usługi.
 3. Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów Usług:
  1) Usługa realizowana w postaci teleporady – świadczenie zdrowotne realizowane na
  rzecz Pacjenta na odległość (bez bezpośredniego badania przedmiotowego),
  polegające na konsultacji lekarskiej odbywanej drogą telefoniczną lub przy pomocy
  połączenia wideo, za pośrednictwem oprogramowania firmy lub aplikacji Whatsapp.
  2) Usługa realizowana w postaci wizyty domowej – świadczenie zdrowotne realizowane
  na rzecz Pacjenta w miejscu pobytu Pacjenta.
 4. Klient ma możliwość wyboru następujących wariantów czasowych wykonania Usługi
  realizowanej w postaci teleporady oraz wizyty domowej:
  1) Usługa natychmiastowa – w takim przypadku Usługa wykonana zostanie w najbliższym
  wolnym terminie przypadającym w dwugodzinnym oknie czasowym, przez lekarza
  wybranego przez Kids Doctor;

4

2) Usługa świadczona w wybranym terminie – w takim przypadku Usługa wykonana
zostanie w wybranym przez Klienta oknie czasowym spośród dostępnych w Serwisie
internetowym opcji, przez wybranego przez Klienta lekarza.

 1. W ramach jednego Zamówienia Klient może kupić Usługi dla maksymalnie 3 (trzech)
  Pacjentów.
 2. Aby prawidłowo złożyć Zamówienie na Usługi, Klient powinien:
  1) wybrać Usługę, którą chce kupić, oraz określić jej parametry,
  2) wypełnić formularz Zamówienia, podając w nim niezbędne dane,
  3) zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować ich treść,
  4) wybrać formę płatności,
  5) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  6) dokonać Płatności za Zamówienie.
 3. Spełnienie warunków określonych w ustępie poprzedzającym, w tym dokonanie Płatności, jest
  niezbędne do zawarcia Umowy.
 4. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 5. Klient może dokonać Płatności za pośrednictwem karty płatniczej lub przy pomocy
  natychmiastowego przelewu bankowego. Rozliczeń dokonuje PayU zgodnie z regulaminem
  dostępnym na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
 6. Cena każdorazowo podana jest obok informacji o Usłudze, przy czym ceny mogą się różnić w
  zależności od rodzaju wybranego lekarza wykonującego Usługę oraz pory lub dnia Usługi.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia na adres poczty
  elektronicznej podany w Zamówieniu, potwierdzające możliwość realizacji zamówionej Usługi.
  Wraz z Potwierdzeniem Zamówienia Klient otrzyma Regulamin stanowiący dokument Umowy.
 8. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w następujących przypadkach:
  1) gdy w Zamówieniu Klient poda nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane, w tym gdy
  Zamówienie zostanie złożone z sposób niezgodny z prawem,
  2) gdy nie będzie możliwości nawiązania kontaktu z Klientem na podane przez niego dane
  kontaktowe lub adresowe niezbędne do wykonania Usługi, pomimo podjętych prób
  zgodnie z Regulaminem,
  3) Zamówienie zostanie złożone w nieprawidłowy sposób.
 9. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą
  elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail.

§ 5 Realizacja Usług

5

 1. Podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach Usługi jest Kids Doctor
  Sp. z o.o., który do realizacji Usług korzysta z lekarzy różnych specjalizacji. Dostępne
  specjalizacje wskazane są w Serwisie internetowym.
 2. Usługi wykonywane są w warunkach gwarantujących poufność.
 3. W przypadku, gdy Pacjentem jest dziecko, Usługa przeprowadzana jest z udziałem rodzica lub
  opiekuna prawnego.
 4. Pacjent musi być dostępny w wybranym terminie pod podanym numerem telefonu, adresem
  mailowym w przypadku Usługi realizowanej w postaci teleporady lub fizycznym adresem w
  przypadku wizyty domowej. W każdym z wariantów Usługi lekarz podejmie trzy (3) próby
  połączenia na podany podczas rezerwacji numer telefonu.
 5. Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, osoba udzielająca świadczenia potwierdza
  tożsamość Pacjenta.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez
  ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu
  wystarczy wysłanie do Kids Doctor oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór formularza
  oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający
  jednak Kids Doctor możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie
  może być złożone na piśmie na adres: ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, lub wysłane na
  adres poczty elektronicznej: kontakt@kidsdoctor.pl
 3. Kids Doctor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
  otrzymania oświadczenia, zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane
  przez niego Płatności. Zwrot Płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu
  zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny
  sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, jeżeli
  Usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem jej świadczenia, że po wykonaniu Usługi utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania
  danych osobowych. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest
  całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością skorzystania z
  niektórych usług.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności oraz
  polityce plików cookies dostępnych w Serwisie internetowym.

6
§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Serwisu, Usług lub propozycję zmiany
  funkcjonalności Serwisu internetowego na adres poczty elektronicznej kontakt@kidsdoctor.pl
  lub pisemnie na adres siedziby Kids Doctor.
 2. Kids Doctor zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności daty nieprawidłowości i jej opisu, (2) roszczenia,
  którego Użytkownik się domaga, oraz (3) danych kontaktowych Użytkownika. Wymogi podane
  w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
  złożonych z pominięciem zalecanego wyżej opisu.
 3. Kids Doctor rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
  powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Kids Doctor
  nie ustosunkuje się do reklamacji, oznacza to, że uznał reklamację.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Kids Doctor
  zwróci się o uzupełnienie skargi przed jej rozpatrzeniem do Użytkownika, który złożył
  reklamację. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres
  rozpatrywania reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
  dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z
  internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy
  internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kids Doctor a Klientem zostaje
  poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu
  postępowania cywilnego.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego i zawartych w nim materiałów, w tym majątkowe
  prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony
  internetowej należą do Kids Doctor, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
  zgodny z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kids Doctor zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w asortymencie Serwisu
  internetowego, w tym w odniesieniu do Cen i rodzaju Usług oraz zakresu udzielanych
  świadczeń.
 3. Kids Doctor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, do
  których należą:
  1) zmiana przepisów prawa,
  2) nałożenie na Kids Doctor określonych obowiązków przez organy państwa,
  3) zmiana dotycząca Usług,
  4) modyfikacje mające na celu ulepszenie funkcjonalności Serwisu internetowego

7

Kids Doctor Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
KRS 0000842804; NIP 1133014668; REGON: 386126101; kapitał zakładowy: 100 000 PLN (w całości wpłacony)
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
PODMIOT LECZNICZY NR KSIĘGI REJESTROWEJ 000000232849
Email: kontakt@kidsdoctor.pl