fbpx

regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Kids Doctor Sp. z o.o.

§ 1

Podstawy prawne funkcjonowania

 1. Kids Doctor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842804, NIP 1133014668, REGON 386126101, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (dalej Kids Doctor) jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych oraz aktów wewnętrznych, w szczególności:

  1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 ze zm.) – dalej ustawa o działalności leczniczej,
  2) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 ze zm.) – dalej ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3) Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego,
  4) Niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Kids Doctor.

§ 2

Zakres regulaminu

 1. Regulamin został przygotowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ustawy o
  działalności leczniczej.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1) cele i zadania podmiotu leczniczego,
  2) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,
  3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
  5) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w tym organizację procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych,
  6) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
  7) organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania,
  8) sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego,
  9) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  10) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 3

Cele i zadania Kids Doctor

 1. Celem Kids Doctor jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz w drodze wizyt domowych.
 2. Kids Doctor realizuje w szczególności następujące zadania:
  1) organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,
  2) wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 3. Kids Doctor realizuje swoje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami podmiotów leczniczych, w szczególności:
  1) świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
  2) pomieszczenia oraz wyposażenie Kids Doctor w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach,
  3) aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4) świadczenia zdrowotne udzielane są w warunkach gwarantujących poufność.

§ 4

Struktura organizacyjna Kids Doctor

 1. Kids Doctor wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000232849
 2. Kids Doctor składa się z 1 (słownie: jednego) zakładu leczniczego, będącego jednocześnie 1 (słownie: jedną) jednostką organizacyjną, działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka organizacyjna podzielona została na komórki organizacyjne, których wykaz znajduje się poniżej:
  1) 001 – Poradnia pediatryczna – telemedycyna i wizyty domowe
  2) 002 – Poradnia alergologiczna dla dzieci– telemedycyna i wizyty domowe
  3) 003 – Poradnia dermatologiczna dla dzieci – telemedycyna i wizyty domowe
  4) 004 – Poradnia okulistyczna dla dzieci – telemedycyna i wizyty domowe
  5) 005 – Poradnia laryngologiczna dla dzieci – telemedycyna i wizyty domowe
  6) 006 – Poradnia ortopedyczna dla dzieci – telemedycyna i wizyty domowe
  7) 007 – Poradnia kardiologiczna dla dzieci – telemedycyna i wizyty domowe
  8) 008 – Poradnia dietetyczna dla dzieci – telemedycyna i wizyty domowe
  9) 009 – Poradnia medycyny rodzinnej dla dzieci – telemedycyna i wizyty domowe
  10) 010- Poradnia diabetologiczna dla dzieci- telemedycyna i wizyty domowe
  11) 011- Poradnia endokrynologiczna dla dzieci- telemedycyna i wizyty domowe
  12) 012- Poradnia urologiczna dla dzieci- telemedycyna i wizyty domowe
 1. Nadzór nad działalnością zakładu leczniczego sprawuje Kids Doctor Sp. z o.o.

§ 5

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Kids Doctor prowadzi działalność w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących dziedzinach:
  1) Medycyna rodzinna dla dzieci,
  2) Specjalizacje dziecięce, w tym: pediatria, kardiologia, ortopedia, laryngologia,
  okulistyka, dermatologia, alergologia, dietetyka, diabetologia, endokrynologia,
  urologia.

§ 6

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są:
  1) w drodze wizyt domowych w miejscu pobytu pacjenta,
  2) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co oznacza, iż miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
 2. Dostępne terminy udzielania świadczeń zdrowotnych określa harmonogram udostępniony na stronie internetowej Kids Doctor.

§ 7

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Kids Doctor udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w sposób gwarantujący pacjentom dogodną formę korzystania z tych świadczeń, tj. z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz w formie wizyt domowych.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej Kids Doctor. Podczas rejestracji ustalona zostaje w szczególności data i godzina udzielenia świadczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem dostępności czasowej lekarzy określonej w harmonogramie.
 3. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy winien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 5. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku braku takiej zgody nie ma możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego. Zgoda może być wyrażona ustnie albo przez takie zachowanie się, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez lekarza albo brak takiej woli.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia na określone świadczenie zdrowotne, na zasadach określonych w Regulaminie serwisu internetowego KIDS DOCTOR, pacjent powinien oczekiwać na nawiązanie połączenia przez lekarza udzielającego świadczenia zgodnie z treścią złożonego zamówienia i na podane w nim dane kontaktowe lub na przyjazd lekarza, zależnie od wybranej formy świadczenia zdrowotnego. W przypadku świadczenia udzielanego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego lekarz udzielający świadczenia podejmuje próby nawiązania kontaktu na zasadach określonych w Regulaminie serwisu internetowego KIDS DOCTOR.
 5. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo uzyskać wszelkie niezbędne wyjaśnienia dotyczące diagnozy i zaproponowanego leczenia.

§ 8

Organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz wysokość opłat

 1. Ustala się opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Kids Doctor.
 2. Opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych pobierane są przed przystąpieniem do udzielania świadczenia zdrowotnego, podczas składania zamówienia na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 3. Opłata może zostać powiększona o należny podatek od towarów i usług, jeśli ma to zastosowanie.

§ 9

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz
sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

 1. Kids Doctor organizuje działalność poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 2. Działalnością Kids Doctor kieruje Zarząd, który reprezentuje go na zewnątrz i podejmuje decyzje dotyczące jego organizacji pracy, w szczególności wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na podmiot leczniczy.
 3. Kids Doctor prowadzi działalność w następującym zespole:
  1) Lekarze – lekarze różnych specjalizacji, których zadaniem jest udzielanie świadczeń medycznych zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnym metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Obowiązkiem lekarzy jest przestrzeganie praw pacjenta;
  2) Dział administracji – obowiązkiem Działu jest organizacja pracy i prowadzenie dokumentacji prawnej i administracyjno-finansowej obejmującej całokształt działalności Kids Doctor;
  3) Zarząd – obowiązkiem Zarządu jest podejmowanie decyzji dotyczących działalności Kids Doctor (w tym ustalanie cennika usług, tworzenie wewnętrznych regulacji, zawieranie umów i podejmowanie decyzji personalnych), analiza i inicjowanie działań mających na celu podniesienie poziomu działalności Kids Doctor, jak również zapewnianie należytej organizacji pracy Kids Doctor.
 4. Każda z osób należąca do personelu Kids Doctor ma obowiązek współdziałać ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Kids Doctor z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta.


§ 10

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. Kids Doctor podczas realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Kids Doctor podczas realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności fundacjami czy stowarzyszeniami, których zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia pacjentów.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o współpracy, jej warunki określane są w treści umowy o współpracę.
 4. W ramach zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych Kids Doctor współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji. Pełna lista specjalizacji dostępna jest na stronie internetowej Kids Doctor.
 5. Lekarz Kids Doctor może skierować pacjenta na konsultacje specjalistyczne, wystawiając skierowanie zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Lekarz Kids Doctor skieruje pacjenta na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, w szczególności w formie oferowanej przez Kids Doctor.

§ 11

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Kids Doctor jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w rozdziale 7. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 3. Kids Doctor udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu. Dokumentacja udostępniana jest także podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie Kids Doctor, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
  4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5) na informatycznym nośniku danych.
 5. Udostępnienie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie ochrony danych osobowych.
 6. Kids Doctor prowadzi wykaz dotyczący udostępnienia dokumentacji medycznej.
 7. Kids Doctor pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Opłata pobierana jest za udostępnienie dokumentacji medycznej:
  1) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  2) na informatycznym nośniku danych, z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 28 ust. 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Opłata pobierana jest w wysokości liczonej zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wysokość opłat dostępna jest na stronie internetowej Kids Doctor.


§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 1. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu Kids Doctor.
 2. Skarga może być złożona m.in. na adres poczty elektronicznej kontakt@kidsdoctor.pl lub pisemnie na adres siedziby Kids Doctor.
 3. Kids Doctor zaleca podanie w opisie skargi: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu skargi, w szczególności daty nieprawidłowości i jej opisu, (2) roszczenia, którego pacjent się domaga, oraz (3) danych kontaktowych pacjenta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność skarg złożonych z pominięciem zalecanego wyżej opisu.
 4. Kids Doctor ustosunkuje się do skargi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. W sytuacji, gdy podane w skardze dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Kids Doctor zwróci się o uzupełnienie skargi przed jej rozpatrzeniem do pacjenta, który skargę złożył. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez pacjenta przedłuża okres rozpatrywania skargi.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników Kids Doctor, osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów i osoby towarzyszące pacjentom. Każda z wymienionych osób ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i stosować do jego postanowień.
 2. Regulamin podlega powszechnie obowiązującemu prawu polskiemu.
 3. Zmiany i uzupełnienia do Regulaminu wprowadzane będą w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmian dotyczących prowadzonej działalności leczniczej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd, tj. z dniem 01.10.2020 r.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Kids Doctor Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
KRS 0000842804; NIP 1133014668; REGON: 386126101; kapitał zakładowy: 100 000 PLN (w całości wpłacony)
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
PODMIOT LECZNICZY NR KSIĘGI REJESTROWEJ 000000232849
Email: kontakt@kidsdoctor.pl