fbpx

polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kids Doctor Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, KRS 0000842804, NIP 1133014668, REGON 386126101 (dalej „Administrator”). Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez e-mail: kontakt@kidsdoctor.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Są Państwo zainteresowany naszą usługą medyczną?

  Dane osobowe wymagane do świadczenia usługi medycznej zbieramy bezpośrednio od Państwa.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu złożenia zamówienia wykonania usługi medycznej i jej
  wykonania.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży usługi medycznej, jak również ewentualne ustalenie, dochodzenie lub egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, jak również obowiązek rozliczalności w kontekście powinności rachunkowo-podatkowych.
  Ponadto w ramach realizacji przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest rozliczalność w kontekście obowiązków nałożonych na podmiot leczniczy, w szczególności prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, co dotyczy w szczególności danych o zdrowiu.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości świadczenia usługi medycznej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością świadczenia usługi medycznej.
 2. Są Państwo zainteresowany naszym newsletterem?
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu jego wysyłki.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda poprzez podanie wskazanego adresu e-mail oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki newslettera. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki newslettera.
 3. Są Państwo stroną zawartej z nami umowy?
  Jeśli są Państwo stroną zawartej z nami umowy lub zamierzają ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy,
  2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy,
  2. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków,
  3. prawnie uzasadniony interes opisany wyżej.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 4. Reprezentujecie Państwo naszego klienta lub kontrahenta?
  Jeśli w kontaktach z nami reprezentujecie Państwo naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji obowiązków prawnych na nas spoczywających, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków,
  2. prawnie uzasadniony interes opisany wyżej.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 5. Kontaktujecie się Państwo z nami w celu złożenia podania o pracę?
  W takim razie dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.
  W zależności od tego, czy proces rekrutacyjny prowadzi do zawarcia umowy objętej stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, czy też prowadzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, różne są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

I. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy objęte stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
b) w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to podanie wyników testów kompetencyjnych, jak również wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Nie żądamy przekazania powyższych danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. a) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. b) powyżej jest dobrowolne. Oświadczamy, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
II. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych dla celów zawarcia wskazanych umów jest dobrowolne, gdyż taką dobrowolność zakłada wyrażenie zgody. Zaznaczamy jednakże, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takiego zakresu danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe oraz – w ramach pewnych stanowisk – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, by dana aplikacja została wzięta pod uwagę w ramach procesu rekrutacyjnego.

 1. Nie stosują się do Państwa powyższe punkty i chcecie się jedynie skontaktować?
  W razie chęci kontaktu, dane, które przetwarzamy na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Państwa wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu obsługi Państwa wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes opisany wyżej.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Państwa wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Państwa wiadomości i tym samym jej usunięciem.

III. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane – w zależności od potrzeby – podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe) i osobom współpracującym z nami, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Gdy będzie to niezbędne, Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane bankom,
podmiotom obsługującym przesyłki, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym. Zaznaczamy, iż w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z Państwa udziałem w ramach systemu PayU S.A., a także w celu wypełnienia przez PayU S.A. obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności dotyczące Państwa dane osobowe zostaną wskazanemu podmiotowi przekazane. Przekazanie danych osobowych Klientów PayU S.A. dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU S.A. staje się ich administratorem. Dodatkowo dane osobowe, do których przetwarzania uprawnione jest PayU S.A., mogą w wyniku tego przetwarzania być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organom skarbowym), a także zostać ujawnione pracownikom PayU S.A., Instytucji pośredniczących oraz podmiotów prowadzącym bazy MATCH (Mastercard), VMAS (Visa) lub osobom wykonującym czynności z polecenia PayU, Instytucji pośredniczących lub
podmiotów prowadzących bazy MATCH (Mastercard), VMAS (Visa) na podstawie stosunku innego niż stosunek pracy. Zasady przetwarzania danych osobowych przez PayU S.A., określa Polityka Prywatności, której aktualna treść dostępna jest tutaj – https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/, oraz regulaminy poszczególnych usług PayU dostępne na stronie internetowej w domenie payu.pl.

IV. Prawa przysługujące w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych


Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przysługuje Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek o realizację przysługujących Państwu praw można złożyć wykorzystując dane kontaktowe podane na wstępie.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania wskazanych w ramach rozdziału II punkty od 1 do 6, przechowywane:

 • do czasu wycofania zgody,
 • do czasu pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu,
 • przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 • przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
 • przez czas trwania procesu rekrutacyjnego,
 • przez czas potrzebny do ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • przez czas określony przepisami prawa w związku z nałożonymi przez nie obowiązkami prawnymi.

  Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po odpadnięciu celu ich przetwarzania.

VI. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Kids Doctor Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
KRS 0000842804; NIP 1133014668; REGON: 386126101; kapitał zakładowy: 100 000 PLN (w całości wpłacony)
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
PODMIOT LECZNICZY NR KSIĘGI REJESTROWEJ 000000232849
Email: kontakt@kidsdoctor.pl